Als gelukkige wereldburger maak je actief onderdeel uit van je omgeving, de samenleving en de hele wereld.

Lees meer
85

kinderen spelen elke dag op ons plein

10

enthousiaste juffen staan klaar voor uw kind(eren)

200

dagen wordt er les gegeven vanuit passie voor onderwijs

3

dagen van de week zijn fruitdagen

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die geloven in de kracht van samen leren

Dorien

Moeder van Hannah

Op de Klaverwoid in groep 1-2 zijn er veel speelhoeken gemaakt die ook regelmatig veranderen als er een nieuw thema is. Onze dochter vindt deze variatie erg leuk.

Fred

Conciërge

Ik ben de conciërge van de Klaverwoid. Het is een fijne school met aardige collega’s. Ik help ze o.a. met klaarzetten van materialen, schoonmaken en het uitvoeren van kleine reparaties. 

 

Ingrid

Pleinwacht

Ik ben al heel wat jaren betrokken bij deze leuke dorpsschool. Begonnen als overblijfmoeder in groep 1/2. Inmiddels ben ik 4 dagen in de week pleinwacht. Mijn kinderen gaan altijd met veel plezier naar school en zijn erg blij met de juffen die voor de klas staan!

 

Myrna

Moeder van Esmé en Julian

De eerste keer dat we met onze oudste kwamen kennismaken voelde de school zo vertrouwd. Dat is na al die jaren niet veranderd. 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Op de Klaverwoid werken we samen met ouders en zijn we ook samen verantwoordelijk. Ouders informeren zich over onze visie op onderwijs en onze werkwijze. Zij staan hierachter als ze hun kind op onze school inschrijven. Ze blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van onze school via de nieuwsbrieven die regelmatig verschijnen. Ook zijn ouders van harte welkom op onze school om te kijken in de klas of om te praten met de leerkrachten

Ouderraad

In de Ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij school. De ouderraad houdt zich bezig met het doen van voorstellen voor extra binnen- of buitenschoolse activiteiten en het ondersteunen en/of uitvoeren van de organisatie hiervan. Dit geldt ook voor de feestelijke activiteiten binnen de school. De Ouderraad (en Activiteitencommissie) (met als achterban alle ouders!) kan hierbij veel ondersteuning bieden aan het schoolteam. Denk hierbij aan het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering en schoolreisje.

Medezeggenschapsraad

MR is een wettelijk orgaan, te vergelijken met de Ondernemingsraad in bedrijven. Dit betekent dat de MR wettelijk vastgestelde kaders heeft. De taak van een MR is het bestuur en beheer van een school te controleren en te adviseren. De MR van De Klaverwoid probeert hieraan meerwaarde te geven middels een goede communicatie met de ouders en het team. De MR vergadert ongeveer 5 á 6 keer per schooljaar, waarbij vooral de actuele ontwikkelingen en de lopende zaken op school worden behandeld. Het doel hiervan is het bevorderen van de kwaliteit van de school en het bieden van rust en stabiliteit aan de kinderen.

Leerlingenraad

Een leerlingenraad is groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8.Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met één (of meer) vertegenwoordiger(s) van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn

Onze groepen

Een overzicht van onze groepen

Groep 1-2

De uitspraak ‘We zorgen voor elkaar’ staat centraal in onze groep 1-2. Een veilige leeromgeving is nodig om tot leren te komen. In de groep zijn duidelijke afspraken en regels. De leerkracht heeft een leidende, begeleidende  en observerende rol en doet voor wat gewenst gedrag is. Het expliciet uitspreken van verwachtingen is hierbij ondersteunend. 

In groep 1-2 sluiten we het onderwijs aan bij de ontwikkeling van de leerlingen. Vanuit ons observatiesysteem Parnassys leerlijnen jonge kind worden keuzes gemaakt voor het aanbod in de groep. Per thema wordt een themaplanning gemaakt, waarin het aanbod van de leerlijnen wordt beschreven. Het aanbod in de groep is vooral gericht op de volgende ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, sociaal-emotioneel, motoriek, muzikale vorming en spel.  De extra ondersteuning van leerlingen vindt voornamelijk plaats in kleine instructiegroepen en in het verrijken van de leeromgeving. Expliciete directe instructie wordt gegeven door de leerkracht, wanneer er doelgericht nieuwe vaardigheden aangeleerd worden. De leerlingen krijgen daarna de tijd om het geleerde te herhalen en te verwerken in hun spel. De leerkracht stimuleert het spel en daagt daarbij de leerlingen uit het eerder geleerde toe te passen. Tijdens het buitenspel wordt een rijke leer- en speelomgeving aangeboden, waardoor de leerlingen uitgenodigd worden tot spel. Ook hier heeft de leerkracht een leidende, begeleidende en observerende rol. Het aanbod van materialen wordt afgestemd op de behoefte van de leerlingen en de Parnassys leerlijnen voor het jonge kind. De keuze van de thema’s ligt dichtbij de belevingswereld van de leerlingen, spel is een belangrijk onderdeel van elk thema. In het spel zijn er veel kansen om de taal- en rekenontwikkeling te stimuleren.

 

Groep 3-4

 

 

In onze groep richten wij ons, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. In groep 3/4 gaan we steeds meer uit van spelend leren. Groep 4 werkt met methoden, maar sluit ook nog regelmatig bij groep 3 aan. Dit leren doen wij aan de hand van thema's. Binnen de thema's is er ruimte voor ons thematisch onderwijs waarin lezen en schrijven meer betekenis krijgt, maar ook ruimte is voor bijvoorbeeld de woordenschatontwikkeling. Ook voor onderzoekend leren is er plek. Onze focus ligt op samenwerken, samen spelen, van elkaar leren en met elkaar leren.

 

Groep 5-6

 

Bij ons in de groep staan er twee juffen voor de groep: Op maandag, dinsdag en woensdag juf Paula en op donderdag en vrijdag juf Amanda.

De schooldagen beginnen om 8.30 uur en we starten dan altijd met lezen. Sinds dit jaar doen we dat via de methode Blink Lezen. Na elke vakantie start er een nieuw thema en lezen we allemaal in hetzelfde boek. Tijdens speciale Leesclub-lessen praten we over deze boeken en vullen we een leesdossier in.

Als het boek uit is, kiezen de kinderen zelf een boek uit dat binnen het thema past en als dat ook uit is, dan mogen ze een boek naar keuze uit de bibliotheek gaan halen.

Begrijpend lezen gaat ook via de methode Blink Lezen. De lessen sluiten aan bij hetzelfde thema van de leesboekjes.

 

Met rekenen volgen we de methode Pluspunt en dit vullen we aan met spelletjes van Met Sprongen Vooruit (MSV).

Taal en spelling volgen we via de methode Staal.

 

In de middag werken we vaak aan Blink Wereld. Deze thema's sluiten aan bij de thema's die we met Blink Lezen doen, dus hierdoor wordt de kennis steeds verder uitgebreid.

 

We gymmen twee keer in de week, een keer met de vakleerkracht en de andere keer met juf Paula. Verder zijn we bezig met de Vreedzame school en hebben we als belangrijkste regel: Let op jezelf.

 

Groep 7-8

Bij ons in de groep staan er twee juffen voor de groep: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juf Annemarie en op woensdag juf Elles.

De schooldagen beginnen om 8.30 uur en we starten dan altijd met lezen. Sinds dit jaar doen we dat via de methode Blink Lezen. Na elke vakantie start er een nieuw thema en lezen we allemaal in hetzelfde boek. Tijdens speciale Leesclub-lessen praten we over deze boeken en vullen we een leesdossier in.

Als het boek uit is, kiezen de kinderen zelf een boek uit dat binnen het thema past en als dat ook uit is, dan mogen ze een boek naar keuze uit de bibliotheek gaan halen.

Begrijpend lezen gaat ook via de methode Blink Lezen. De lessen sluiten aan bij hetzelfde thema van de leesboekjes.

 

Met rekenen volgen we de methode Pluspunt en dit vullen we aan met spelletjes van Met Sprongen Vooruit (MSV).

Taal en spelling volgen we via de methode Staal.

 

In de middag werken we vaak aan Blink Wereld. Deze thema's sluiten aan bij de thema's die we met Blink Lezen doen, dus hierdoor wordt de kennis steeds verder uitgebreid.

 

We leren Engels vanuit de methode Join In. We oefenen met luisterfragmenten, video's en we oefenen het lezen en spreken in het Engels.

 

We gymmen op maandag met de vakleerkracht. Verder zijn we bezig met de Vreedzame school en zijn wij in groep 7-8 bezig met het voorbereiden op het voortgezet onderwijs en natuurlijk een musical!